พลังงานแสงอาทิตย์

ในประเทศไทยได้มีการใช้พลังงานในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นพลังงานไฟฟ้า ที่เป็นพลังงานที่ช่วยหล่อเลี้ยงประเทศไทยให้มีการดำรงชีวิตอยู่หรือจะเป็นการทำธุรกิจเองก็จำเป็นที่จะต้องมีพลังงานไฟฟ้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจ แต่พลังงานเหล่านี้ก็มีข้อจำกัดในการใช้ จึงได้คิดหาวิธีที่จะหาพลังงานมาทดแทนจึงได้หวังพึ่งพลังงานที่มาจากธรรมชาติ ที่ปัจจุบันนี้มีให้เห็นได้ชัดเจนมากที่สุดคือ พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งพลังงานแสงอาทิตย์มีประโยชน์ก็ต่อเมื่อมีการนำมาประยุกต์ให้เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อทดแทนการใช้ไฟฟ้าในปัจจุบัน ซึ่งจากที่ทราบกันดีว่าพลังงานเหล่านี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินชีวิตของประเทศไทย จึงไม่สามารถที่จะให้หมดไปได้ และพลังงานเหล่านี้จำเป็นที่จะต้องมีการใช้ตลอดเวลา จึงทำให้เกิดมีการคิดค้นเทคโนโลยีต่าง ๆ ขึ้นมาใหม่เพื่อให้รองรับกับพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้แทนพลังงานไฟฟ้าได้ ซึ่งปัจจุบันได้มีเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก เพื่อมาลดการใช้พลังงานไฟฟ้าให้ลดลง และธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องพลังงานแสงอาทิตย์นี้ก็ต้องไม่พ้น ธุรกิจการอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งช่วยผลิตแผงโซล่าเซลล์มาแปลงเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานทดแทนสามารถใช้แทนพลังงานไฟฟ้าได้

พลังงานแสงอาทิตย์ อย่างที่ทราบกันดีว่า เป็นพลังงานที่มาจากแหล่งพลังงานที่ไม่สิ้นสุดหรือก็คือดวงอาทิตย์ ที่คอยปล่อยแสงให้ความร้อนและแสงสว่างไปทั่วโลกตลอด ซึ่งจากแสงที่ส่องมานี้เมื่อโดนเป็นระยะเวลาที่ยาวนานก็จะเกิดความร้อนขึ้นมา และการที่จะนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้งานได้ จำเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์ที่มาช่วยในการแปลเปลี่ยนสภาพของพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าที่ต้องการให้มีการทดแทน โดยจะใช้แผงโซล่าเซลล์ ซึ่งมีส่วนประกอบของแบตเตอรี่ ที่คอยกักเก็บพลังงานที่แปลงจากแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้ามาเก็บไว้ , เครื่องควบคุมการประจุ เป็นตัวประจุกระแสไฟฟ้าจากการที่ได้พลังงานจากแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้า และคอยช่วยควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้าให้มีปริมาณที่เหมาะกับแบตเตอรี่ , เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า เป็นตัวแปลงพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ช่วยในการปรับเปลี่ยนให้เหมาะแก่การใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทอื่น และแผงโซล่าเซลล์ ที่รับแสงอาทิตย์จากดวงอาทิตย์มาเป็นพลังงาน

ซึ่งจากกระบวนการทำงานของแผงโซล่าเซลล์นี้ทำให้พลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้รับมานั้นปรับเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าที่สามารถนำมาใช้ได้ในปัจจุบัน โดยในปัจจุบันได้มีการประยุกต์เทคโนโลยีต่าง ๆ ให้สามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้ เช่น หลอดไฟพลังงานแสงอาทิตย์ที่เป็นตัวอย่างที่พบเจอเป็นจำนวนมากในปัจจุบันโดยการทำงานของหลอดไฟพลังงานแสงอาทิตย์ คือการได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์มาปรับเปลี่ยนพลังงานแสงที่คอยให้แสงสว่างภายในหรือภายนอกบ้าน และสามารถเปิดได้ด้วยตัวเองหากเป็นเวลาที่กำลังจะกลางคืนแล้ว

จึงทำให้เห็นได้ว่าพลังงานแสงอาทิตย์สามารถนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทนได้ ซึ่งจะเป็นตัวช่วยในการลดใช้พลังงานไฟฟ้าที่กำลังหมดไปได้