1.ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล(PA) คุ้มครองเฉพาะความเสียหายจากอุบัติเหตุ

ประกัน PA จะคุ้มครองในกรณีที่เกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุ แต่ไม่รวมค่ารักษาจากโรคภัยไข้เจ็บ ในขณะที่ประกันสุขภาพเน้นให้ความคุ้มครองการบาดเจ็บ เจ็บป่วยจากโรค แต่ไม่คุ้มครองกรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีประกันสุขภาพบางแพ็คเกจที่รวมความคุ้มครองจากอุบัติเหตุมาไว้ในกรมธรรม์ เพียงแต่เงื่อนไขความคุ้มครองอาจไม่ครอบคลุมเท่ากับการซื้อประกันอุบัติส่วนบุคคลเอง

2. ประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองกรณีสูญเสียอวัยวะและสายตา หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

สูญเสียอวัยวะในที่นี้ หมายถึง สูญเสียมือ หรือเท้า ตั้งแต่ข้อขึ้นไป หากสูญเสียมือทั้ง 2 ข้าง, เท้าทั้ง 2 ข้าง หรือสูญเสียการมองเห็นทั้ง 2 ข้าง หรือแม้กระทั่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ก็จะได้รับเงินชดเชยความเสียหายเต็มจำนวนตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์เลยล่ะครับ แต่หากเสียนิ้ว หรือมือ/เท้า 1 ข้าง ก็จะได้รับเงินประกันบางส่วน (ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์) ซึ่ง PA คุ้มครองทุกกรณีดังกล่าวที่เกิดจากอุบัติเหตุ ในขณะที่ประกันสุขภาพ (ที่ไม่มี ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ร่วมในแพ็คเกจ หรือมีความคุ้มครองแต่ไม่ครอบคลุม) ก็จะไม่คุ้มครองกรณีสูญเสียอวัยวะและสายตา หรือการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

3. เกิดอุบัติเหตุ ไปทำงานไม่ได้ PA จ่ายเงินชดเชยรายได้ขณะพักฟื้น

เมื่อได้รับอุบัติเหตุ และหมอวินิจฉัยว่าไม่สามารถทำงานได้ หรือต้องการให้พักฟื้น ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล จะจ่ายเงินชดเชยรายได้ให้กับผู้เอาประกันภัย (จำนวนเงินขึ้นอยู่กับที่ระบุในกรมธรรม์) แต่ประกันสุขภาพจะไม่ครอบคลุมการจ่ายเงินชดเชยรายได้ ยกเว้นว่าผู้เอาประกันภัยจะซื้อความคุ้มครองชดเชยรายได้เพิ่ม

4. ประกัน PA เบิกค่ารักษาได้ ทั้งกรณีผู้ป่วยใน(IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD)

ประกัน PA คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุทุกกรณี ที่ไม่เข้าข่ายข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ ไม่ว่าจะเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยใน(IPD) หรือผู้ป่วยนอก(OPD) แตกต่างจากประกันสุขภาพที่มักเน้นให้ความคุ้มครองกรณีเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน(IPD) หมายถึง ต้องเข้ารับการรักษาและนอนโรงพยาบาล 6 ชั่วโมงขึ้นไป แต่ก็สามารถขยายความคุ้มครองได้ โดยจ่ายค่าเบี้ยประกันเพิ่ม (ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ และบริษัทที่รับประกันภัย)

5. ประกัน PA เบี้ยราคาเดียว ไม่ว่าใครก็จ่ายเท่ากัน (แล้วแต่ความคุ้มครอง)

บริษัทประกันส่วนมาก จะเรียกเก็บเบี้ย PA ราคาเดียวกันในระดับความคุ้มครองเท่ากัน ไม่ว่าผู้ขอเอาประกันจะเป็นใคร และจ่ายครั้งเดียว คุ้มครองตลอด 1 ปี (ยกเว้น ชั้นอาชีพที่ 3 และ 4 ที่ค่าเบี้ยประกันจะแพงกว่า หรือบางบริษัทอาจไม่รับประกันภัยเลย เพราะมีความเสี่ยงในชีวิตประจำวันมากกว่าอาชีพทั่วไป ดูว่ามีอาชีพอะไรบ้าง) ส่วนประกันสุขภาพจะเรียกเก็บอัตราเบี้ยประกันต่างกันในแต่บุคคล ค่าเบี้ยขึ้นอยู่กับอายุ เพศ ประวัติสุขภาพ อาชีพ หรือแม้แต่การดำเนินชีวิต และสามารถเลือกจ่ายเป็นรายเดือนได้ แต่ต้องเสียดอกเบี้ยด้วยน