นอกจากการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนยื่นสมัครสินเชื่อบัตรกดเงินสดแล้ว สิ่งที่เราต้องรู้นั่นก็คือ หลักเกณฑ์ที่ธนาคารใช้อนุมัติสินเชื่อที่เราจะสมัครนี้ ว่ามีอะไรบ้าง? ซึ่งโดยทั่วไปแล้วธนาคารส่วนใหญ่ก็จะมีหลักเกณฑ์พิจารณา ดังนี้
1. นโยบายการให้สินเชื่อของธนาคาร ที่เป็นข้อกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อจะต้องไม่มีประวัติการค้างชำระในช่วง 1-2 ปีย้อนหลัง หรืองดให้สินเชื่อกับคนที่มีอาชีพที่เป็นกลุ่มความเสี่ยงสูง เช่น ฟรีแลนด์ พนักงานในบ่อนคาสิโน พ่อค้า-แม่ค้า หาบเร่ แผงลอย เป็นต้น
2. วัตถุประสงค์หรือความต้องการในการขอสินเชื่อ ทุกครั้งที่จะขอกู้เงินเราจะต้องเลือกสินเชื่อให้ตรงกับความต้องการใช้เงินมากที่สุด เช่น ถ้าต้องการมีเงินก้อนหนึ่งไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน เราก็ควรเลือกสินเชื่อบัตรกดเงินสด เป็นต้น โดยธนาคารจะดูรวมถึงความจำเป็นในการขอสินเชื่อแต่ละครั้งด้วย
3. ความสามารถของผู้กู้ในการชำระหนี้ ซึ่งธนาคารจะตรวจสอบประวัติการชำระหนี้จากบริษัทเครดิตบูโร ว่ามีการค้างชำระหนี้อื่นอยู่หรือไม่ ที่มาของรายได้เป็นอย่างไร มั่นคงรวมถึงตรวจสอบภาระหนี้ที่มีอยู่ของผู้กู้รายนั้น ถ้าในขณะนั้นมีภาระหนี้สินเกินกว่านโยบายธนาคาร ผู้ให้กู้กำหนดก็จะไม่ได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อนั่นเอง
4. ปัจจัยภายนอกต่างๆ ที่ทางธนาคารเอามาประกอบการพิจารณา โดยดูจากผลกระทบต่อฐานะการเงินที่มาจากสภาพเศรษฐกิจในขณะนั้น ซึ่งมีผลต่อวงเงินอนุมัติ